Császló

Helyi Választási Iroda

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

A Helyi Választási Bizottság Császló a 2020. október 11-én megtartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választására, 2020. szeptember 7-én megtartott ülésén a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását elvégezte, a sorsolás eredménye a következő: Polgármester jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje a 7/2020. (IX.07.) HVB. számú határozat alapján:

 1. Ujhelyi László független jelölt
 2. Nagy István Béla Magyar Munkáspárt jelöltje
 3. Kanyó József György független jelölt

Egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje a 8/2020. (IX.07.) HVB. számú határozat alapján:

 1. Osváth Péter független jelölt
 2. Pásztor György független jelölt
 3. Tóth Mónika Ilona független jelölt
 4. Makkainé Horváth Zsuzsanna független jelölt
 5. Koós Norbert független jelölt
 6. Makkai Árpád független jelölt
 7. Bujáki Zsolt független jelölt
 8. Balogh István független jelölt
 9. Koós Mihályné független jelölt
 10. Nagy István Béla Magyar Munkáspárt 11
 11. Ujhelyi László független jelölt

A Helyi Választási Bizottság szavazólapon szereplő jelöltek sorrendjéről hozott határozata ellen a Ve. 239. §-a alapján nincs önálló jogorvoslati lehetőség.


Rozsály, 2020. szeptember 28.

Nadimovné Adorján Ildikó s.k.

HVI Vezető

2020 M09 28

Iktatószám: CS/296 – 2/2020.

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK K Ö Z L E M É N Y E A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva megállapítom, hogy Császló Község településen a 2020. október 11. napjára kitűzött időközi polgármester és helyi önkormányzati képviselők választásán

 • önkormányzati képviselőjelölt állításhoz: 4 fő
 • polgármesterjelölt állításhoz: 10 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint: „(1) Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) – (3) bekezdései szerint a település lakosságszáma alapján „képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, illetve polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.” A központi névjegyzék (Nemzeti Választási Iroda) 2020. augusztus 5. napi adatai alapján Császló településen a választópolgárok száma 309 fő volt.

Rozsály, 2020. augusztus 6.

Nadimovné Adorján Ildikó

jegyző, HVI Vezető

Letöltés
2020 M08 07

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 4973. CSÁSZLÓ, KOSSUTH U. 41.

TEL/FAX.: 06/ 568 – 029. email: csaszlo@tvn.hu

JEGYZŐKÖNYV – KIVONAT

Készült: a Császló Helyi Választási Bizottság 2020. július 29. – én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Császló Helyi Választási Bizottsága 1/2020. (VII.29.) HVB h a t á r o z a t a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának kitűzéséről

Letöltés
Több/kevesebb mutatása

Császló Község Helyi Választási Bizottsága

A polgármester időközi választását 2020. október 11. napjára (vasárnap) tűzi ki.

A határozat melléklete szerint állapítja meg az időközi választás naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait. A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) elrendeli a határozat közzétételét Császló község hirdetőtábláján. A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda elnöke, valamint a Területi Választási Iroda vezetője részére. A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál (4973. Császló, Kossuth u. 41. szám).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon – 2020. augusztus 1 – én (szombaton) 16,00 óráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

A kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

A kérelem benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

A kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s Császló Község Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. július 21. napján név szerinti szavazással, minősített többséggel feloszlásáról döntött. A Ve. 302. § (1) bekezdése alapján az időközi választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő nyolcvanadik és századik nap közé essen. A fentieknek megfelelően Császló Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Ve. 6. § (1) bekezdésében foglalt határidők figyelembe vételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint a 2020. október 11. napjára (vasárnap) tűzte ki. Császló Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11. § (1) bekezdése alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg. A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302. § (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése határozza meg. A határozat a Ve. jelen határozatában rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdése c) pontján alapul.

Császló, 2020. július 30.

Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

Béresné Halász Zsuzsa HVB elnöke

Császló Helyi Választási Bizottsága 1/2020. (VII.29.) HVB határozatának melléklete: A 2020. október 11. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítása:

I. Szavazóköri névjegyzék

1/ Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2020. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri név-jegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (1) bekezdés)

Az időközi választáson az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik abban a választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vagy időközi választásának napján legutóbb a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon választókerületben vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe. (Ve. 307/C. § (2) bekezdés).

2/ A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával, vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2020. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékbe felvételre (Ve. 116. § (1) bekezdés).

3/ Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2020. augusztus 21. napjáig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés).

4/ A mozgóurna iránti kérelemnek a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2020. október 7. 16,00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. (Ve. 103. § (2) bekezdés aa) pontja), vagy b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 9. 16,00 óráig kell megérkeznie (Ve. 103. § (2) bekezdés ab) pontja), vagy c) a szavazást megelőző második napon 16. órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 11. legkésőbb 12,00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103. § (2) bekezdés ac) pontja). A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Iroda legkésőbb 2020. október 9. 16,00 óráig beérkező kérelmeket a beérkezés napján, kell el bírálni. (Ve. 113. § (2) bekezdés).

5/ A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. október 10-én kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés).

6/ A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2021. január 11 – én meg kell semmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés).

7/ A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2021. január 11 – én törölni kell. (Ve. 109. § (2) bekezdés).

II. Választási bizottságok

1/ A választási bizottságok megbízott tagját legkésőbb 2020. október 2. napjáig lehet bejelenteni. (Ve. 30. § (2) bekezdés).

2/ A helyi választási bizottság tagjai 2020. október 12. napján mentesülnek a munka-végzési kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés).

III. Jelöltállítás

1/ A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2020. augusztus 22. – én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 121. § (2) bekezdés).

2/ Az egyéni listás és a polgármester jelöltet 2020. szeptember 7. napján 16,00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G. § (1) bekezdés).

3/ Az ajánlóívek leadásának határideje: 2020 szeptember 7. 16,00 óra (Ve. 124. § (2) bekezdés).

4/ Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2021. január 11. napján megsemmisíti. (Ve. 128. §).

5/ Azt a szervezetet, amelyik jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult jelentheti be. (Ve. 119. §, 307/D. §).

6/ A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2020. augusztus 6. napján. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307/E. §).

IV. Kampánytevékenység

1/ A választási kampányidőszak 2020. augusztus 22. napjától 2020. október 11 nap 19,00 óráig tart. (Ve. 139. §).

2/ Választói gyűlés tartásának utolsó időpontja 2020. október 10. 24,00 óra (Ve. 145. § (1) bekezdés).

3/ 2020. október 10. után politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) pontja).

4/ A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampány-tevékenység 2020. október 11. napján nem folytatható. (Ve. 143. § ).

5/ A plakátot, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2020. november 10. napjáig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144. § (7) bekezdés.

V. A szavazás előkészítése

1/ A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 2020. szeptember 7. 16,00 óra után végzi el. (Ve. 160. § (2) bekezdés).

2/ A szavazólap adattartalmának jóváhagyása 2020. szeptember 7. után azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162. § (1) bekezdés).

3/ A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a helyi választási bizottság elnökének 2020. október 10. napján adja át. (Ve. 164. § (1) bekezdés).

VI. Szavazás

1/ A szavazóhelyiségben szavazni 2020. október 11. 6,00 órától 19,00 óráig lehet.

2/ A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2021. január 11-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés).

3/ 2021. január 11-a utáni munkanapon – január 12-én - a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205. § (2) bekezdés).

VII. Az eredmény megállapítása

1/ A helyi választási bizottság 2020. október 11. napján állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N. §).

Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

Béresné Halász Zsuzsa HVB elnöke

2020 M06 30