Császló

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 4973. CSÁSZLÓ, KOSSUTH U. 41.

TEL/FAX.: 06/ 568 – 029. email: csaszlo@tvn.hu

JEGYZŐKÖNYV – KIVONAT

Készült: a Császló Helyi Választási Bizottság 2020. július 29. – én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Császló Helyi Választási Bizottsága 1/2020. (VII.29.) HVB h a t á r o z a t a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának kitűzéséről

Letöltés
Több/kevesebb mutatása

Császló Község Helyi Választási Bizottsága

A polgármester időközi választását 2020. október 11. napjára (vasárnap) tűzi ki.

A határozat melléklete szerint állapítja meg az időközi választás naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait. A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) elrendeli a határozat közzétételét Császló község hirdetőtábláján. A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda elnöke, valamint a Területi Választási Iroda vezetője részére. A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál (4973. Császló, Kossuth u. 41. szám).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon – 2020. augusztus 1 – én (szombaton) 16,00 óráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

A kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

A kérelem benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

A kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s Császló Község Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. július 21. napján név szerinti szavazással, minősített többséggel feloszlásáról döntött. A Ve. 302. § (1) bekezdése alapján az időközi választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő nyolcvanadik és századik nap közé essen. A fentieknek megfelelően Császló Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Ve. 6. § (1) bekezdésében foglalt határidők figyelembe vételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint a 2020. október 11. napjára (vasárnap) tűzte ki. Császló Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11. § (1) bekezdése alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg. A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302. § (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése határozza meg. A határozat a Ve. jelen határozatában rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdése c) pontján alapul.

Császló, 2020. július 30.

Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

Béresné Halász Zsuzsa HVB elnöke

Császló Helyi Választási Bizottsága 1/2020. (VII.29.) HVB határozatának melléklete: A 2020. október 11. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítása:

I. Szavazóköri névjegyzék

1/ Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2020. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri név-jegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (1) bekezdés)

Az időközi választáson az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik abban a választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vagy időközi választásának napján legutóbb a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon választókerületben vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe. (Ve. 307/C. § (2) bekezdés).

2/ A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával, vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2020. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékbe felvételre (Ve. 116. § (1) bekezdés).

3/ Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2020. augusztus 21. napjáig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés).

4/ A mozgóurna iránti kérelemnek a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2020. október 7. 16,00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. (Ve. 103. § (2) bekezdés aa) pontja), vagy b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 9. 16,00 óráig kell megérkeznie (Ve. 103. § (2) bekezdés ab) pontja), vagy c) a szavazást megelőző második napon 16. órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 11. legkésőbb 12,00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103. § (2) bekezdés ac) pontja). A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Iroda legkésőbb 2020. október 9. 16,00 óráig beérkező kérelmeket a beérkezés napján, kell el bírálni. (Ve. 113. § (2) bekezdés).

5/ A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. október 10-én kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés).

6/ A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2021. január 11 – én meg kell semmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés).

7/ A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2021. január 11 – én törölni kell. (Ve. 109. § (2) bekezdés).

II. Választási bizottságok

1/ A választási bizottságok megbízott tagját legkésőbb 2020. október 2. napjáig lehet bejelenteni. (Ve. 30. § (2) bekezdés).

2/ A helyi választási bizottság tagjai 2020. október 12. napján mentesülnek a munka-végzési kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés).

III. Jelöltállítás

1/ A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2020. augusztus 22. – én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 121. § (2) bekezdés).

2/ Az egyéni listás és a polgármester jelöltet 2020. szeptember 7. napján 16,00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G. § (1) bekezdés).

3/ Az ajánlóívek leadásának határideje: 2020 szeptember 7. 16,00 óra (Ve. 124. § (2) bekezdés).

4/ Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2021. január 11. napján megsemmisíti. (Ve. 128. §).

5/ Azt a szervezetet, amelyik jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult jelentheti be. (Ve. 119. §, 307/D. §).

6/ A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2020. augusztus 6. napján. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307/E. §).

IV. Kampánytevékenység

1/ A választási kampányidőszak 2020. augusztus 22. napjától 2020. október 11 nap 19,00 óráig tart. (Ve. 139. §).

2/ Választói gyűlés tartásának utolsó időpontja 2020. október 10. 24,00 óra (Ve. 145. § (1) bekezdés).

3/ 2020. október 10. után politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) pontja).

4/ A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampány-tevékenység 2020. október 11. napján nem folytatható. (Ve. 143. § ).

5/ A plakátot, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2020. november 10. napjáig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144. § (7) bekezdés.

V. A szavazás előkészítése

1/ A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 2020. szeptember 7. 16,00 óra után végzi el. (Ve. 160. § (2) bekezdés).

2/ A szavazólap adattartalmának jóváhagyása 2020. szeptember 7. után azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162. § (1) bekezdés).

3/ A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a helyi választási bizottság elnökének 2020. október 10. napján adja át. (Ve. 164. § (1) bekezdés).

VI. Szavazás

1/ A szavazóhelyiségben szavazni 2020. október 11. 6,00 órától 19,00 óráig lehet.

2/ A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2021. január 11-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés).

3/ 2021. január 11-a utáni munkanapon – január 12-én - a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205. § (2) bekezdés).

VII. Az eredmény megállapítása

1/ A helyi választási bizottság 2020. október 11. napján állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N. §).

Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

Béresné Halász Zsuzsa HVB elnöke

2020 M06 30