Császló
Letöltés

JEGYZŐKÖNYV – KIVONAT

Készült: a Császló Helyi Választási Bizottság 2022. április 14. – én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Császló Helyi Választási Bizottsága 1/2022. (IV.14.) HVB h a t á r o z a t a polgármester időközi választásának kitűzéséről

Császló Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302. § (2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 103/2022.(III.10.) Korm. rendeletben – az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről- foglaltakra Császló községben az időközi polgármester választása kitűzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Császló község Helyi Választási Bizottsága Császló községben az időközi polgármester választást 2022. július 3. napjára (vasárnap) tűzi ki.

Több/kevesebb mutatása

Császló község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza meg.

Császló Község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Császló Község Önkormányzata hirdetőtábláján. Császló község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda elnöke, valamint a Területi Választási Iroda vezetője részére. Ezen határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a HVB-hez (4973. Császló, Kossuth utca 41.) A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (korjegyzo@rozsaly.hu) lehet előterjeszteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) részére címezve, de a HVB-nek (4973. Császló, Kossuth utca 41.) benyújtva.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a kérelem – Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti – alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A jogorvoslatról a TVB dönt, a beérkezéstől számított 3 napon belül. A jogorvoslattal megtámadott határozatot helyben hagyja, vagy megváltoztatja, az első fokon eljárt választási bizottságot új eljárásra nem utasíthatja. A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem az arra jogosultak nyújtották be, elkésett, nem tartalmazza a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, nem a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz terjesztették elő.

Indokolás

Kanyó József, akit 2020. október 11-én időközi önkormányzati választáson polgármesterré választottak, 2021. augusztus 17-én lemondott tisztségéről, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § (1) bekezdés f) pontja alapján tisztsége 2021. augusztus 17-én megszűnt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján „Ha az egyéni választókerületi képviselő vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.” A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. §-a szerint a települési önkormányzati képviselő és polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A Ve. 8. § (1) bekezdése értelmében „az időközi választást a) (…) a mandátum megüresedésétől, (...) számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.” A Ve. 6. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzati képviselő és polgármester időközi választását „… úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.” A Ve. 11. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében a „.. törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait (…), időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.” Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel Császló Község Helyi Választási Bizottsága Császló községben a polgármester időközi választását 2022. július 3. napjára tűzte ki és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2022. július 3. napjára kitűzött időközi polgármester választás határnapjait naptár szerinti dátummal. A HVB a Ve. 302. §-ában foglaltakra figyelemmel a Ve. 11. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A határozat az Mötv. 69. § (1) bekezdés f) pontján, a Ve. 8. § (1) bekezdésén, 11. § (1) bekezdésén, 302. §-án, a 102/2022.(III.10.) Korm. rendeletben, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, a 224. §-án, a 307/P. § (2) bekezdése c.) pontján alapul. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Császló, 2022. április 14.

Béresné Halász Zsuzsa HVB elnöke

2022. április 14.